info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2018-07-02 - 85

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2017-06-28 - 483

Албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан үндсэн үйл ажиллагааны 3 зорилтын дагуу 17 хөтөлбөр, 89 арга хэмжээний хэрэгжилт 67.4 хувьтай, дотоод үйл ажиллагааны 7 хөтөлбөрийн 17 арга хэмжээний хэрэгжилт 77 хувьтай биелсэн дүнтэй 2017 оны хагас жилийн ажлыг тайлагнаж байна.


СХААлбаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

2017-04-06 - 481

Албаны 2016 оны жилийн эцсийн тайлан


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2017-03-24 - 279

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 3 дүгээр улирлын биелэлт

2016-10-10 - 344

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 3-р улирлын байдлаар 29 төсөвт байгууллага, 7 тусгай сан, 4 төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд 2 сэдэвчилсэн нйит 42 обьектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 42 төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж гүйцэтгээд байна. Харин Аймгийн засаг дарга буюу удирдах дээд байгууллагын шийдвэр хүсэлтээр сэдэвчилсэн 5 аудит, бусад төсөвт байгууллагын хүсэлтээр1 байгууллага 1 төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд нийт 7 төлөвлөгөөт бус санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит гүйцэтгэсэн болно.


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2016 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2016-08-11 - 555

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2016 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2016-07-20 - 1412

Аймгийн төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд системтэй оновчтой арга хандлагаар дотоод аудит, санхүүгийн хяналт хэрэгжүүлэх замаар төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтыг сайжруулах, хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн хараат бус бодитой дүгнэлт гарган аймгийн удирдлагын засаглалын эрсдлийг бууруулах, хяналтын үр нөлөөтэй тогтолцоог бий болгох албаны эрхэм зорилгын хүрээнд 2015 онд