info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ээс 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:

2018-12-06 - 10

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ээс 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ээс 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:

2018-11-05 - 33

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ээс 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:


Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт

2018-10-30 - 40

Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлтСАНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2018-07-02 - 169

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2017-06-28 - 575

Албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан үндсэн үйл ажиллагааны 3 зорилтын дагуу 17 хөтөлбөр, 89 арга хэмжээний хэрэгжилт 67.4 хувьтай, дотоод үйл ажиллагааны 7 хөтөлбөрийн 17 арга хэмжээний хэрэгжилт 77 хувьтай биелсэн дүнтэй 2017 оны хагас жилийн ажлыг тайлагнаж байна.


СХААлбаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

2017-04-06 - 538

Албаны 2016 оны жилийн эцсийн тайлан


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2017-03-24 - 334

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 3 дүгээр улирлын биелэлт

2016-10-10 - 401

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 3-р улирлын байдлаар 29 төсөвт байгууллага, 7 тусгай сан, 4 төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд 2 сэдэвчилсэн нйит 42 обьектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 42 төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж гүйцэтгээд байна. Харин Аймгийн засаг дарга буюу удирдах дээд байгууллагын шийдвэр хүсэлтээр сэдэвчилсэн 5 аудит, бусад төсөвт байгууллагын хүсэлтээр1 байгууллага 1 төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд нийт 7 төлөвлөгөөт бус санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит гүйцэтгэсэн болно.


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2016 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2016-08-11 - 606

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2016 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан