info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Сургалт

"Байгууллагын соёл" сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа

2023-03-30 - 89

Албаны ёс зүйн зөвлөл, Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдөр “ Байгууллагын соёл” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, албаны албан хаагчид хамрагдлаа. Тус сургалтаар байгууллагын соёлын төрөл, төлөвшил, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэн, байгууллагын соёлын талаар кейс ажиллан ярилцлаа.


"Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 олон улсын стандарт"-г хэрэгжүүлэх шаардлага, авлигын эсрэг хууль болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт" сургалт зохион байгууллаа

2023-03-09 - 133

Чанарын удирдлагын ажлын хэсгээс 2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр байгууллагын албан хаагчдад “Авлигын эсрэг чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 Олон улсын стандарт”-ыг нэвтрүүлэх шаардлага, Авлигын эсрэг хууль болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт сэдэвт сургалт боллоо.


ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТ

2023-01-19 - 74

2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний “Бүх нийтийг монгол бичигт сургах ажлыг эрчимжүүлж, албан хэргийг кирилл, монгол хос бичгээр хөтлөн явуулах бэлтгэлийг хангах зорилт”-ын хүрээнд албан хаагчид үндэсний бичгийн 30 багц цагийн сургалтыг Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран эхлүүлээд байна.


“Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Олон улсын стандарт”-ын талаарх сургалт

2022-09-28 - 116

“Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Олон улсын стандарт”-ын талаарх сургалт


“Ажлын байран дахь харилцаа, ёс зүй, стресс, түүнийг зохицуулах нь” сэдэвт сургалтын тайлан

2022-04-29 - 159

“Ажлын байран дахь харилцаа, ёс зүй, стресс, түүнийг зохицуулах нь” сэдэвт сургалтын тайлан


Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт

2022-02-14 - 237

Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт


Байгууллагын албан хаагчид монгол бичгийн сургалтад хамрагдлаа.

2021-12-15 - 208

Байгууллагын албан хаагчид монгол бичгийн сургалтад хамрагдлаа.


ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-MNS ISO 9001:2016 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2021-12-06 - 261

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-MNS ISO 9001:2016 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.


“БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ БОГИНО ХУГАЦААНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2021-11-24 - 267

Удирдлагын академиийн мэргэшил дээшлүүлэх институтээс 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зүй” сэдэвт богино хугацааны сургалтад албаны ахлах мэргэжилтэн, ХШҮХМэргэжилтэн нар онлайнаар хамрагдлаа.


САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА,ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2021-10-28 - 354

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА,ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.