info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Мэдээ мэдээлэл

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын нэгдсэн танилцуулга

2023-05-31 - 4

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын нэгдсэн танилцуулга


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ

2023-05-03 - 37

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ


Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

2023-04-14 - 28

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас


Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

2023-04-12 - 31

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2023-04-03 - 38

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ


"Байгууллагын соёл" сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа

2023-03-30 - 35

Албаны ёс зүйн зөвлөл, Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдөр “ Байгууллагын соёл” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, албаны албан хаагчид хамрагдлаа. Тус сургалтаар байгууллагын соёлын төрөл, төлөвшил, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэн, байгууллагын соёлын талаар кейс ажиллан ярилцлаа.


Авлигагүй засаглал

2023-03-15 - 60

Авлигагүй засаглал


"Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 олон улсын стандарт"-г хэрэгжүүлэх шаардлага, авлигын эсрэг хууль болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт" сургалт зохион байгууллаа

2023-03-09 - 66

Чанарын удирдлагын ажлын хэсгээс 2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр байгууллагын албан хаагчдад “Авлигын эсрэг чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 Олон улсын стандарт”-ыг нэвтрүүлэх шаардлага, Авлигын эсрэг хууль болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт сэдэвт сургалт боллоо.


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 02 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2023-03-03 - 61

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 02 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ


Аймгийн Засаг даргаар албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

2023-02-16 - 56

Аймгийн Засаг даргаар албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа