info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Төсвийн шууд захирагчийн Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт