info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020-2024 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан, аймгийн Засаг даргаар батлуулахаар 2021.03.03-ны өдрийн 57 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.