info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 10 зорилт, 55 арга хэмжээг  хэрэгжүүлэхээр тусгасан.