info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Аймгийн дотоод аудитын хорооны хурал

     Аймгийн дотоод аудитын хорооны  2021 оны ээлжит хурал 05 сарын 25-ны өдөр шинэчилсэн бүрэлдэхүүнээр хуралдаж, дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.Үүнд:

  Аймгийн дотоод аудитын хорооны хурлын дэгийг батлав.

  Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан.

  Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг сайжруулах, тендерт оролцох гэрээний хэрэгжилтэд давхар хяналт тавьж, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх  үүрэг чиг өгсөн.

  “Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар”-т гүйцэтгэсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг давтан гаргахгүй байх зөвлөмж өгөгдлөө.