info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дотоод аудитын шалгалтын 2022 оны 02 дугаар сарын мэдээ

 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын нэгдсэн дүнг Монгол Улсын Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар, аймгийн Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Жаргалант сумын Засаг дарга, Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Соёл, урлагийн газарт тус тус хүргүүллээ.