info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 9 зорилт, 52 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгаж, аймгийн Засаг даргаар батлууллаа.лаа.