info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Шилэн дансны тухай хуулийн 2022 оны 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

            Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 83 байгууллагын 2022 оны 1 дүгээр улирлын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд дотоод аудитыг гүйцэтгэлээ. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 92.3 хувьтай дүгнэгдсэн. Дотоод аудитын тайлан мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажилласан. Дотоод аудитаар 79 хувиас доош үнэлэгдсэн 4 байгууллагад албан тоот, 60 хувиас доош үнэлэгдсэн 3 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн албан шаардлагыг тус тус хүргүүлж ажилласан байна.