info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 05 дугаар сарын мэдээ

         Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын газар, Эрдэнэт шинжлэх ухааны парк ОНӨҮГ, 20-р цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд батлагдсан удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналтыг гүйцэтгэн, шалгалтын тайлан, танилцуулгыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажиллалаа.

      Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль, орчин аялал жуулчлалын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, 15-р, 17-р цэцэрлэгийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14-20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.

     

 

 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД

АУДИТЫН АЛБА