info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Алсын хараа- Эрхэм зорилго, Чанарын бодлого- Чанарын зорилт

 

                                                                       

АЛСЫН ХАРАА 

2030 он гэхэд Олон улсын дотоод аудитын тогтолцоог төлөвшүүлж, эрсдэлээс ангид, стандарт хэрэгжүүлэгч байгууллага болно.  

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО  

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад стандартад нийцсэн аудитыг гүйцэтгэж, хараат бус дүгнэлт гарган засаглалын эрсдэлийг бууруулж, хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд оршино.   

ҮНЭТ ЗҮЙЛ 

Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцөөр харилцагчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлнэ. 

ЧАНАРЫН БОДЛОГО  

Нотлох баримтад суурилсан дотоод аудит, хяналт шалгалтын үйлчилгээг стандартын дагуу мэргэжлийн төвшинд гүйцэтгэн,  харилцагчийн сэтгэл ханамжийг дээдлэн ажиллана. 

ЧАНАРЫН ЗОРИЛТ  

 

Өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх 

Харилцагчийг эрсдэлээс сэргийлж, аудитын үр нөлөөг сайжруулах

Хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлж, засаглалын эрсдэлийг бууруулах

Ёс зүйтэй хамтын ажиллагааг эрхэмлэх