info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

 Аймгийн Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага, тусгай сан, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал зэрэг нийт 84 байгууллагын Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийх 2022 оны 3-р улирлын төлөвлөгөөт дотоод аудитыг гүйцэтгэж байна