info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

"Байгууллагын соёл" сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа

Албаны ёс зүйн зөвлөл, Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдөр “ Байгууллагын соёл” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, албаны албан хаагчид хамрагдлаа. Тус сургалтаар байгууллагын соёлын төрөл, төлөвшил, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэн,   байгууллагын соёлын талаар кейс ажиллан ярилцлаа.