info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Ажлын тайлан

2018-02-12 - 13

Аймгийн Засаг дарга Д.Батлутын санаачилсан тусламж дэмжлэг шаардлагатай ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх аянг дэмжин Баян-Өндөр сумын Цагаанчулуут багийн 44 гудамжны 03 тоотод оршин суудаг Б.Батбаярт болон түүний гэр бүлийнхэнд хүндэтгэл үзүүлэн албаны албан хаагчдаас хандивласан сар шинийн идээ, гарын бэлэг гардууллаа.


Санхүүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-оос 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2018-02-02 - 18

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 17 сургууль, 27 цэцэрлэг нийт 44 байгууллагад ахмад настаны тухай хуулийн хэрэгжилт, ахмадын сангийн үйл ажиллагаанд дотоод аудитыг ажлын 10 хоног, Эрүүл мэндийн газарт орон нутгаас олгосон санхүүжилтийн үр дүнд дотоод аудитыг ажлын 14 хоногт тус тус хийж гүйцэтгэлээ.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ээс 28-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-12-28 - 57

Орон нутгийн өмчийн газар, Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба, Хот тохижуулах газар, Нийтлэг үйлчилгээний албаны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтыг дуусгаж танилцуулгыг тухайн байгууллагад хүргүүллээ


ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2017-12-08 - 86

ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ээс 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:

2017-12-04 - 136

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ээс 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 10 дугаар сарын 02-оос 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-11-01 - 115

Албаны даргаар Д.Сайзмаа 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн аймгийн Засаг даргын Б/33 тоот захирамжаар томилогдон ажиллаж байна


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 7 дугаар сарын 03-аас 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-07-31 - 144

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Засаг даргын төсвийн багцад хамрагдах байгууллагуудын 2017 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны мэдээлэлд хяналт шалгалтын ажлыг ажлын 20 хоног гүйцэтгэх, “Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж” УТҮГ-ын үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоног хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 6 дугаар сарын 16-аас 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-06-28 - 194

Сангийн сайд, аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Авто тээврийн үндэсний төв”-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтыг дуусгаж танилцуулгыг Сангийн яамны санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирлагын газар болон тухайн байгууллагад хүргүүлэв. Мөн 10-р цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтыг дуусгаж танилцуулгыг тухайн байгууллагад хүргүүлсэн.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 06 дугаар сарын 02-оос 16-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:

2017-06-16 - 144

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Баян-Өндөр сумын “ Сум хөгжүүлэх сан”, Эрдэнэт сангийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 20 хоног, Жаргалант сумын ОНХС, Жаргалант сумын Санхүүгийн алба, Баян-Өндөр сумын ИТХ, 1 дүгээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 5 дугаар сарын 15-аас 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-05-30 - 145

Сангийн сайдын 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу “Автотээврийн үндэсний төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг ажлын 22 хоногийн хугацаатай гүйцэтгэхээр, мөн аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Жаргалант сумын ИТХ, Бялзуухай цэцэрлэг, 10 дугаар цэцэрлэг, 24 дүгээр цэцэрлэг, 7 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.