info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359855


Мэдээ, мэдээлэл

Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллага нөхөрлөл, хоршоо, төрийн бус байгууллагад өгөх шилэн дансны зааварчилгаа

2017-09-08 - 54

Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллага нөхөрлөл, хоршоо, төрийн бус байгууллагад өгөх шилэн дансны зааварчилгаа

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 7 дугаар сарын 03-аас 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-07-31 - 55

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Засаг даргын төсвийн багцад хамрагдах байгууллагуудын 2017 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны мэдээлэлд хяналт шалгалтын ажлыг ажлын 20 хоног гүйцэтгэх, “Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж” УТҮГ-ын үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоног хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.

Шилэн дансны тайлан илгээх тухай

2017-07-04 - 68

Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн дагуу 2-р улирлын тайланг 2017 оны 07-р сарын 07-ны дотор байгууллагын админ буюу дотоод хяналтын ажилтан хянаж цахимаар илгээнэ үү.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 6 дугаар сарын 16-аас 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-06-28 - 74

Сангийн сайд, аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Авто тээврийн үндэсний төв”-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтыг дуусгаж танилцуулгыг Сангийн яамны санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирлагын газар болон тухайн байгууллагад хүргүүлэв. Мөн 10-р цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтыг дуусгаж танилцуулгыг тухайн байгууллагад хүргүүлсэн.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2017-06-28 - 88

Албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан үндсэн үйл ажиллагааны 3 зорилтын дагуу 17 хөтөлбөр, 89 арга хэмжээний хэрэгжилт 67.4 хувьтай, дотоод үйл ажиллагааны 7 хөтөлбөрийн 17 арга хэмжээний хэрэгжилт 77 хувьтай биелсэн дүнтэй 2017 оны хагас жилийн ажлыг тайлагнаж байна.