info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359855


Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 7 дугаар сарын 03-аас 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-07-31 - 12

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Засаг даргын төсвийн багцад хамрагдах байгууллагуудын 2017 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны мэдээлэлд хяналт шалгалтын ажлыг ажлын 20 хоног гүйцэтгэх, “Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж” УТҮГ-ын үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоног хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.

Шилэн дансны тайлан илгээх тухай

2017-07-04 - 31

Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн дагуу 2-р улирлын тайланг 2017 оны 07-р сарын 07-ны дотор байгууллагын админ буюу дотоод хяналтын ажилтан хянаж цахимаар илгээнэ үү.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 6 дугаар сарын 16-аас 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-06-28 - 33

Сангийн сайд, аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Авто тээврийн үндэсний төв”-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтыг дуусгаж танилцуулгыг Сангийн яамны санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирлагын газар болон тухайн байгууллагад хүргүүлэв. Мөн 10-р цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтыг дуусгаж танилцуулгыг тухайн байгууллагад хүргүүлсэн.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2017-06-28 - 37

Албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан үндсэн үйл ажиллагааны 3 зорилтын дагуу 17 хөтөлбөр, 89 арга хэмжээний хэрэгжилт 67.4 хувьтай, дотоод үйл ажиллагааны 7 хөтөлбөрийн 17 арга хэмжээний хэрэгжилт 77 хувьтай биелсэн дүнтэй 2017 оны хагас жилийн ажлыг тайлагнаж байна.

Шилэн дансны тухай

2017-06-22 - 40

Шилэн дансанд бүтэн жилээр оруулах аудитын тайлан, дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан цэсний мэдээллийг PDF файлаар оруулахыг анхаарна уу?