info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359855


Мэдээ, мэдээлэл

Шилэн дансны тухай

2017-06-22 - 4

Шилэн дансанд бүтэн жилээр оруулах аудитын тайлан, дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан цэсний мэдээллийг PDF файлаар оруулахыг анхаарна уу?

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 06 дугаар сарын 02-оос 16-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:

2017-06-16 - 10

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Баян-Өндөр сумын “ Сум хөгжүүлэх сан”, Эрдэнэт сангийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 20 хоног, Жаргалант сумын ОНХС, Жаргалант сумын Санхүүгийн алба, Баян-Өндөр сумын ИТХ, 1 дүгээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 5 дугаар сарын 15-аас 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-05-30 - 16

Сангийн сайдын 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу “Автотээврийн үндэсний төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг ажлын 22 хоногийн хугацаатай гүйцэтгэхээр, мөн аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Жаргалант сумын ИТХ, Бялзуухай цэцэрлэг, 10 дугаар цэцэрлэг, 24 дүгээр цэцэрлэг, 7 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.

Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналтын ажилтан нарт сургалт зохион байгууллалаа

2017-05-29 - 17

Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналтын ажилтан нарт зориулсан сургалтыг 2017 оны 5-р сарын 24-26 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Дотоод хяналтын ажилтан нарт зориулсан сургалт явуулна

2017-05-22 - 108

Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын дотоод хяналтын ажилтан нарт зориулсан сургалтыг манай алба 2017 оны 5-р сарын 24-өөс 26-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна