info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359855


Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-аас 14-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-04-17 - 8

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Засаг даргын төсвийн багцад хамрагдах байгууллагуудын 2017 оны 1 дүгээр улирлын шилэн дансны мэдээлэлд хяналт шалгалтын ажлыг гүйцэтгэх, эрдэм ахлах сургууль, 14 дүгээр сургууль, ирээдүйн одод сургууль, музей, жаргалант сумын 3 дугаар цэцэрлэг, эрхбүжинхэн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1 дүгээр улирлын биелэлт

2017-04-07 - 10

2017-04-06 Орхон аймаг Ерөнхий мэдээлэл Аймгийн санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган, санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын бие даасан, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, мэргэшсэн санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч, дотоод аудиторыг бэлтгэх, байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх зорилгын хүрээнд: Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө”-нд 3 зорилтын хүрээнд 17 хөтөлбөрийн 89 нийт арга хэмжээ, үүнээс 5 тусгай арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн дотоод ажил үйлчилгээний 7 хөтөлбөрийн 18 арга хэмжээг төлөвлөсөн бөгөөд үүнээс 1 арга хэмжээг тусгай захиалагаар гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

СХААлбаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

2017-04-06 - 29

Албаны 2016 оны жилийн эцсийн тайлан

Албаны даргын 2016 оны үр дүнгийн гэрээг 2016 оны 12-р сарын 19 нд дүгнүүлэв.

2017-04-05 - 15

Засаг даргатай байгуулсан дотоод аудитын албаны даргын үр дүнгийн гэрээг “Хангалттай сайн” гэсэн үнэлгээтэй дүгнүүлэв.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017-04-05 - 21

Аймгийн дотоод аудитын хорооны 2017 оны 2-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар Албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулав.